EGZAMIN MATURALNY 2019/2020

Harmonogram oraz wytyczne

21.5.2020

Szanowni Absolwenci,

Poniżej został zamieszczony harmonogram egzaminów maturalnych 2019/2020.


Uwaga!

W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W takim przypadku absolwent:

do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik 28_1905). Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) albo faksem. W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.


Ponadto, proszę o zapoznanie się z wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w dniu przeprowadzania egzaminów (załącznik - sekcja 1 i 2) oraz z wytycznymi dotyczącymi przyborów dodatkowych jakie można posiadać podczas egzaminu. Na miejscu zostanie udostępnione pomieszczenie do pozostawienia rzeczy osobistych.


Uwaga!

Z powodów technicznych nastąpiła zmiana miejsca egzaminów w dniu 8,9,10 czerwca - wszystkie odbędą się w salach przy sekretariacie przy ul. Św. Rocha 12 lok A.

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.