facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
18.09.13
Tematy prac maturalnych dla semestru V – Matura 2014

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU  ( do pobrania Matura ustna)

 

 1. I.                  LITERATURA 

 

 1. Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna. Przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy utworów dwóch wybranych epok literackich.
 2. Bohater  utworu  literackiego – idealista, marzyciel. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich postaci w utworach z różnych epok.
 3. Druga wojna światowa jako czynnik kształtujący twórczość pisarzy XX wieku. Omów problem w oparciu o wybrane utwory epoki współczesnej.
 4. Krajobraz jako motyw literacki. Omów problem w oparciu o wybrane utwory epoki romantyzmu i pozytywizmu. 
 5. Motyw buntu i nawrócenia człowieka w jego relacjach z Bogiem. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 6. Bunt i pokora jako sposoby zachowania człowieka wobec Boga. Przedstaw je na przykładzie wybranych utworów literackich. 
 7. Omów funkcje bohatera negatywnego w dziełach literackich dwóch wybranych epok.
 8. Różne sposoby mówienia o wartościach etycznych. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej. 
 9. Samotność jednostki w świecie. Przedstaw przyczyny i konsekwencje takiej drogi życiowej, odwołując się do literatury XIX i XX wieku.
 10. Literackie wizerunki zbrodniarzy. Przedstaw i porównaj je na przykładzie wybranych tekstów. 
 11. Sposób kreowania świata przedstawionego w literaturze fantasy. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów.
 12. Sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecza w literaturze współczesnej. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów współczesnych.
 13. Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnych inspiracji artystycznych. Omów problem 
  w oparciu o wybrane utwory z literatury młodopolskiej.
 14. Przedstaw kreacje bohaterów obłąkanych i szalonych w dramatach W. Szekspira i w utworach romantycznych. 
 15. Odwołując się do wybranych dzieł literatury współczesnej przedstaw postawy, jakie przyjmowali bohaterowie literaccy wobec systemu totalitarnego.
 16. Przedstaw motyw matki cierpiącej na przykładach z literatury XIX i XX wieku. 
 17. Analizując wybrane utwory literackie, porównaj romantyczną i pozytywistyczną koncepcję patriotyzmu.
 18. Wskaż wpływ domu oraz doświadczeń życiowych na kształtowanie się postawy moralnej i społecznej bohaterów literackich różnych epok.
 19. Przedstaw literackie portrety dzieci i młodzieży w wybranych utworach XIX w.
 20. Obóz jako autonomiczny system społeczny – jego reguły i obyczaje. Omów problem oparciu o wybrane utwory przedstawiające lagry i łagry.
 21. Przedstaw portrety psychologiczne kobiet nakreślone w literaturze XIX w.
 22. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich  XIX i XX wieku.
 23. Zaprezentuj kreacje postaci Żydów na przykładzie wybranych utworów literackich XIX  wieku.
 24. Przedstaw fascynację śmiercią i przemijaniem w oparciu o wybrane utwory literatury średniowiecza i baroku. 
 25. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.
 26. Bohaterowie postawieni w sytuacjach wyboru. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literatury antycznej, romantycznej i współczesnej.
 27. Jak przedstawiano kobietę w epoce romantyzmu, a jak w epoce pozytywizmu? Porównaj oba wizerunki.
 28. Człowiek wobec sytuacji będących próbą sprawdzenia siebie. Przedstaw i porównaj postawy wybranych bohaterów literackich. 
 29. Literackie wizerunki małżeństw. Przedstaw je i porównaj, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
 30. Literackie wizerunki rodziny. Przedstaw je i porównaj, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok. 
 31. Literackie przetworzenia mitu o Prometeuszu. Omów je na wybranych przykładach.
 32. Krytyka wad i postaw ludzkich w literaturze oświecenia. Omów problem w oparciu o wybrane utwory. 
 33. Różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
 34. Problemy okresu dorastania człowieka. Scharakteryzuj je, analizując biografie wybranych bohaterów literackich. 
 35. Sarmatyzm i Sarmaci a megalomania narodowa w literaturze polskiej. Omów zjawisko na wybranych przykładach z różnych epok.
 36. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu trwałych wartości. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku.
 37. Dorastanie dziecka w rzeczywistości dorosłych. Omów problem na wybranych przykładach literackich z XIX lub XX wieku.
 38. Przedstaw funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych utworach literackich. 
 39. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze XIX wieku. Określ jego charakter na wybranych przykładach.
 40. Ludowa wizja świata i człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie utworów z literatury romantycznej i młodopolskiej. 
 41. Różne sposoby kreacji świata przedstawionego w prozie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z trzech różnych epok.
 42. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach. 
 43. Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok. Przedstaw je na wybranych przykładach.
 44. Problemy moralne bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z literatury XX wieku. 
 45. Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.
 46. Motyw żołnierza (tułacza, partyzanta, spiskowca, powstańca) i jego funkcje w literaturze polskiej. Omów problem na przykładzie wybranych utworów z literatury XIX lub XX wieku. 
 47. Motywy antyczne i ich funkcje w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 48. Bohaterowie ukrywający swoją tożsamość. Odwołując się do wybranych utworów, zanalizuj przyczyny i skutki takiego postępowania.
 49. Różne spojrzenia na rolę pracy w życiu człowieka. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z literatury różnych epok.
 50. Przedstaw przyczyny i skutki małżeńskich dramatów, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok. 
 51. Obraz ludzi biednych i odrzuconych w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 52. Wizerunek ojca w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury.

 

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

 1. Różne kreacje kobiet w literaturze i filmie. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów. 
 2. Przedstaw wybrane motywy biblijne i ich funkcjonowanie w literaturze i sztuce dwóch wybranych epok.
 3. Mity greckie jako źródło inspiracji artystów. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i plastycznych XXw. 
 4. Różne sposoby walki narodowowyzwoleńczej. Omów problem odwołując się do literatury XIX wieku i innych dziedzin sztuki.
 5. Dawniejsze a współczesne wzorce rodziny. Porównaj je, analizując wybrane przykłady z literatury i filmu. 
 6. Analizując wybrane przykłady z literatury i filmu, określ ich wpływ na kształtowanie postawy życiowej Twojego pokolenia.
 7. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych w literaturze i filmie. 
 8. Różne kreacje mężczyzn w literaturze i filmie. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów.
 9. Artystyczne ujęcie macierzyństwa. Przedstaw je w oparciu o analizę wybranych dzieł literackich i plastycznych XX wieku. 

10. Różne sposoby mówienia o miłości. Omów problem, odwołując się do przykładów z literatury i sztuki XX wieku.

11. Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów problem, odwołując się do przykładów z literatury i sztuki XIX i XX wieku. 

12. Przedstaw na wybranych przykładach różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza.

13. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie młodopolskim. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 

14. Różne role artysty w życiu narodu. Przedstaw je, odwołując się do literatury i wybranej innej dziedziny sztuki.

15. Porównaj wybrane opisy literackie z ich odpowiednikami scenograficznymi w przedstawieniu teatralnym lub realizacjach filmowych.

16. Mity greckie jako źródło inspiracji artystów epoki renesansu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i plastycznych.

17. Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce romantycznej. Omów problem na wybranych przykładach. 

18. Funkcje didaskaliów w tekstach dramatycznych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

19. Motyw czterech pór roku i jego funkcje w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach. 

20. Utwory muzyczne i dzieła plastyczne jako inspiracje, tematy, wątki utworów literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

21. Literackie i filmowe wizje PRL – u. Przedstaw je i porównaj na wybranych przykładach. 

22. Dzieło literackie jako tworzywo sztuki teatralnej. Omów zagadnienie, odwołując się do adaptacji wybranego dramatu.

23. Funkcjonowanie motywu Stabat Mater Dolorosa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok. 

24. Motyw wędrówki w literaturze i filmie. Omów jego różne wersje na wybranych przykładach.

25. Deformacja jako sposób kreacji rzeczywistości. Przedstaw jej funkcje na wybranych przykładach z literatury i sztuki. 

26. Funkcje kreacji postaci dziecka w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

27. Różne znaczenia motywu labiryntu we współczesnej sztuce. Omów problem, odwołując się do literatury i malarstwa lub do literatury i filmu. 

28. Sztuka średniowiecza jako sposób wyrażania uczuć religijnych. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i architektury.

29. Różne portrety nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Przedstaw je i porównaj na wybranych przykładach. 

30. Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnych inspiracji artystycznych. Omów problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki.

 

III. JĘZYK  

 

 1. Omów na wybranych przykładach zjawiska i mechanizmy językowe wykorzystywane w reklamie.
 2. Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.
 3. Eksperymenty językowe w poezji polskiej XX w. Przedstaw je, analizując wybrane przykłady.
 4. Omów na wybranych przykładach funkcje leksyki i frazeologii antycznej i biblijnej w potocznej odmianie współczesnego języka polskiego.
 5. Przeprowadź analizę językowo – stylistyczną wybranych komentarzy sportowych.
 6. Dokonaj analizy i przedstaw najważniejsze cechy języka nagłówków prasowych 
  w oparciu o współczesne przykłady.
 7. Wskaż cechy języka współczesnych przemówień sejmowych. Porównaj je z „Kazaniami sejmowymi” P. Skargi.
 8. Dokonaj analizy i przedstaw najważniejsze cechy języka w tekstach polskich piosenek współczesnych.
 9. Stylistyka poezji dworskiej polskiego baroku. Scharakteryzuj ją, analizując wybrane utwory.

10. Omów funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach literatury Młodej Polski.

11. Na dowolnych przykładach zbadaj język i styl wybranego publicysty (pisarza).

12. Dokonaj analizy i przedstaw najważniejsze cechy języka w tekstach o charakterze propagandowym.

13. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kabaretowych.

14. Funkcje gry językowej w tekstach kabaretowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

15. Omów funkcje języka na przykładzie współczesnych wystąpień sejmowych.

16. Język komiksu i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w tej formie wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

17. Analizując wybrane utwory, określ formy ezopowego języka w nowelistyce pozytywistycznej.

18. Stylizacja językowa w literaturze. Omów jej rodzaje, cechy i funkcje na wybranych przykładach.

 

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia